Seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Ministerstvo průmyslu a obchodu aktualizovalo seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, zakotvuje systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který představuje rychlejší a alternativní cestu řešení spotřebitelských sporů k řízení před soudy. Do systému jsou zapojeny tyto subjekty: Český telekomunikační úřad, Energetický regulační úřad, Finanční arbitr, Česká obchodní inspekce a dále též subjekty, které o to požádaly, splnily zákonné povinnosti a jsou pověřeny Ministerstvem průmyslu a obchodu. Dosud byly pověřeny mimosoudním řešení spotřebitelských sporů tyto subjekty: Česká advokátní komora, Sdružení českých spotřebitelů, z.ú., Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven, z.ú. a Spotřebitelský ombudsman, z.ú. (OnlineMediator.cz).Název subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů:
  Česká obchodní inspekce
  Kontaktní údaje:
   adresa: Štěpánská 44/796, 110 00 Praha 1
  telefon: 296 366 360 (není kontakt pro veřejnost)
  fax: 296 366 236
  ID datové schránky: x7cab34
  e-mail: adr@coi.cz
   web: www.adr.coi.cz
   Druhy sporů, k jejichž řešení je subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů oprávněn:
    Spotřebitelské spory, k jejichž řešení není příslušný specializovaný subjekt ADR ve smyslu § 20e zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  Odvětví a kategorie sporů, které subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů projednává:
      Spory z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb s výjimkou smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče, včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků; v oblasti služeb obecného zájmu nehospodářské povahy; s veřejnými poskytovateli dalšího nebo vysokoškolského vzdělávání.
  Poplatky za řízení:
    Nejsou.
  Procesní pravidla, podle kterých bude při řešení spotřebitelského sporu postupováno:
    Procesní pravidla jsou přístupná na webu ČOI, viz https://www.coi.cz/wp- content/uploads/2017/08/2017-08-15-pravidla-adr.pdf
    Jazyk(y), v nichž může být předložen návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů:
    Čeština, slovenština, angličtina.
  Jazyk(y), v nichž může být vedeno mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:
    Čeština, slovenština, angličtina.
  Informace o tom, zda je nezbytná fyzická přítomnost stran:
    Není nezbytná fyzická přítomnost stran.
  Informace o tom, zda mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je nebo může být vedeno ústní nebo písemnou formou:
    Může být vedeno ústní nebo písemnou formou.
Povaha výsledku mimosoudního řešení spotřebitelských sporů:
Dohoda stran.
Důvody, na jejichž základě může být návrh odmítnut:
1. Chybějící náležitosti návrhu (označení stran, vylíčení rozhodných skutečností, označení, čeho se navrhovatel domáhá, doložení snahy o přímé řešení sporu a jeho datum, prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, datum a podpis.
2. Podání návrhu později než do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
3.Plná moc, je-li navrhovatel zastoupen.
4.Spor nenáleží do věcné působnosti, ve věci již rozhodl soud nebo byl vydán rozhodčí nález nebo bylo zahájeno řízení u soudu nebo rozhodčí řízení, nebo již bylo ve stejné věci zahájeno nebo ukončeno mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.   5. Návrh je zjevně bezdůvodný. 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

 

Adresát:

Prodávající: (jméno a příjmení/obchodní firma)

IČ:

Se sídlem:

 

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Dne ………. jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě ………… objednal zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………..

 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. a ……… Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo …………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

 

V ………. dne ……….